KHOA SAU ĐẠI HỌC
Địa chỉ: Phòng 101, 182 Nguyễn Văn Linh - Đà Nẵng
Điện thoại: (05113) 650403 (104) - (05113) 650403 (114) - (05113) 652608